Statut KMP „Stańczyk”

GDAŃSK 2013
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
1. Klub Myśli Politycznej „Stańczyk”, działający przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, zwany dalej „KMP”, jest organizacją szkolną działającą na podstawie Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, zwanego dalej „III LO w Gdańsku”.
2. KMP jest podmiotem III LO w Gdańsku i zostaje uwzględniony w Statucie szkoły jako organizacja rozwijająca polityczne, historyczne oraz gospodarcze zainteresowania uczniów.
3. Organami KMP są: Prezes KMP, Zarząd KMP, Walne Zgromadzenia członków KMP oraz Opiekun KMP.
4. KMP ma na celu rozwijanie politycznych, historycznych i gospodarczych zainteresowań oraz propagowanie aktywnej i demokratycznej postawy obywatelskiej wśród członków KMP i całej społeczności III LO w Gdańsku.
5. KMP jest organizacją apartyjną, niezależną wobec wszelkich partii i organizacji politycznych, a w swojej działalności kieruje się zasadą pluralizmu politycznego. Zapis ten nie dotyczy przynależności do partii i organizacji politycznych członków KMP.
6. Zgodnie z Artykułem 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się członkom KMP odwoływania się do totalitarnych metod i praktyk działania narodowego socjalizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych metod, które zakładają lub dopuszczają nienawiść religijną, rasową, klasową i narodowościową oraz stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy.
7. Dyrektor III LO w Gdańsku ma prawo zawiesić działalność lub rozwiązać KMP samodzielnie, lub na wniosek Opiekuna KMP, z podaniem przyczyn zawieszenia lub rozwiązania do wiadomości:
 1. Radzie Pedagogicznej III LO w Gdańsku,
 2. Radzie Rodziców przy III LO w Gdańsku,
 3. członkom KMP.
Rozdział II
Członkowie KMP
1. Członkiem KMP może zostać każdy aktualny uczeń III LO w Gdańsku po zadeklarowaniu woli członkostwa na Walnym Zgromadzeniu KMP oraz po wpisaniu na listę członków KMP przez Zarząd KMP. Wpisanie na listę następuje na wniosek Prezesa KMP lub Opiekuna KMP.
2. Decyzję o skreślenie z listy członków KMP, z podaniem do wiadomości zainteresowanego przyczyn skreślenia, może podjąć:
 1. Dyrektor III LO w Gdańsku,
 2.  Zarząd KMP bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu KMP, na wniosek Prezesa KMP, za zgodą Opiekuna KMP.
 3. Decyzja o skreśleniu z listy członków KMP przez Zarząd KMP musi zostać zatwierdzona przez Dyrektora III LO w Gdańsku.
 4. Uczeń III LO w Gdańsku, skreślony z listy członów KMP, może ubiegać się powtórnie o członkostwo w KMP po ustaniu przyczyny skreślenia go z listy członków KMP, oraz po otrzymaniu rekomendacji Zarządu KMP wyrażonej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu KMP, rozpatrywanej na wniosek Prezesa KMP, za zgodą Opiekuna KMP.
Rozdział III
Walne Zgromadzenie KMP
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia KMP należy:
 1. wybór lub odwołanie Prezesa KMP,
 2. wybór lub wnioskowanie o odwołanie aktualnego Opiekuna KMP,
 3. uchwalanie i nowelizowanie Statutu KMP.
2. Członkiem Walnego Zgromadzenia jest każdy aktualny członek KMP.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia KMP kieruje Prezes KMP.
4. Walne Zgromadzenie KMP jest zwoływane przez Prezesa KMP lub na wniosek Opiekuna KMP.
Rozdział IV
Prezes KMP
1. Prezes KMP kieruje działalnością KMP, a w szczególności jest odpowiedzialny za:
 1. przestrzeganie Statutu KMP i Statutu III LO w Gdańsku przez członków KMP,
 2. organizację spotkań KMP,
 3. prowadzenie polityki informacyjnej KMP,
 4. koordynację prac i rozdzielanie zadań w ramach Zarządu KMP.
2. Prezes KMP podlega Opiekunowi KMP, reprezentującemu Dyrektora III LO w Gdańsku.
3. Prezes KMP zostaje wybrany na roczną kadencję przez Walne Zgromadzenie KMP bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
4. Nad przebiegiem wyborów na Prezesa KMP czuwa Komisja Skrutacyjna KMP. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej KMP jest Opiekun KMP, który do pomocy dobiera sobie dwóch członków KMP z zastrzeżeniem, że żaden z nich nie kandyduje na funkcję Prezesa KMP. Komisja Skrutacyjna przygotowuje uwierzytelnione pieczęcią KMP kartki do głosowania, przeprowadza głosowanie, liczy głosy oraz stwierdza ważność wyborów.
5. Wybory Prezesa KMP odbywają się w styczniu każdego roku. Datę wyborów ogłasza Prezes KMP po konsultacji z Opiekunem KMP, nie później jednak niż na siódmy dzień roboczy po upływie kadencji aktualnego Prezesa KMP.
6. Kandydatem na Prezesa KMP może być każdy aktualny członek KMP z wyłączeniem uczniów klas maturalnych.
7. Nowo wybrany Prezes KMP musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora III LO w Gdańsku.
8. W przypadku niezatwierdzenia nowo wybranego Prezesa KMP Opiekun KMP ogłasza niezwłocznie nowe wybory.
9. Prezes KMP w czasie swojej kadencji może być odwołany:
 1. samodzielnie przez Dyrektora III LO w Gdańsku,
 2. przez Dyrektora III LO w Gdańsku na wniosek Opiekuna KMP,
 3. przez Walne Zgromadzenie KMP na wniosek Opiekuna KMP,
 4. przez Walne Zgromadzenie na wniosek 2/3 wszystkich aktualnych członków Walnego Zgromadzenia.
10. W wypadku zakończenia przed czasem kadencji Prezesa KMP Opiekun KMP ogłasza wybory na funkcję Prezesa KMP, nie później niż na siódmy dzień roboczy po zakończeniu urzędowania przez aktualnego Prezesa KMP.
11. W przypadku zakończenia przed czasem kadencji Prezesa KMP nowo wybrany Prezes KMP sprawuje swój urząd do najbliższego stycznia danego roku.
Rozdział V
Zarząd KMP
1. Prezes KMP powołuje Zarząd KMP niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników wyborów na Prezesa przez Dyrektora III LO w Gdańsku.
2. W skład Zarządu KMP wchodzi: Prezes KMP, nie więcej niż dwóch Wiceprezesów KMP, Sekretarz KMP oraz do dwóch członków zwyczajnych Zarządu KMP.
3. Kompetencje i zakres obowiązków członków Zarządu KMP ustala Prezes KMP.
4. Prezes KMP powołuje i odwołuje Zarząd KMP. Członkami Zarządu KMP mogą być tylko aktualni członkowie KMP.
5. Prezes KMP kieruje pracami Zarządu KMP, w tym zwołuje i zamyka obrady Zarządu KMP.
6. Odwołanie członka Zarządu KMP przez Prezesa KMP musi mieć miejsce podczas obrad Zarządu KMP za podaniem przyczyny odwołania.
7. Prawo do zwołania Zarządu KMP ma Opiekun KMP.
Rozdział VI
Opiekun KMP
1. Opiekun KMP reprezentuje Dyrektora III LO wobec członków KMP. Opiekun KMP nadzoruje działalność KMP na podstawie Statutu III LO w Gdańsku oraz Statutu KMP.
2. Opiekun jest wybierany przez Walne Zgromadzenie KMP, spośród kandydatów zaakceptowanych przez Dyrektora III LO w Gdańsku, na okres jednego roku, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
3. Wybory na Opiekuna KMP odbywają się w lutym każdego roku. Datę wyborów ogłasza Prezes KMP po konsultacji z Opiekunem KMP, nie później niż na siódmy dzień roboczy po upływie kadencji aktualnego Opiekuna KMP.
4. Nad przebiegiem wyborów na Opiekuna KMP czuwa Komisja Skrutacyjna KMP. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej KMP jest Prezes KMP, który do pomocy dobiera sobie dwóch członków KMP. Komisja Skrutacyjna przygotowuje uwierzytelnione pieczęcią KMP kartki do głosowania, przeprowadza głosowanie, liczy głosy oraz stwierdza ważność wyborów.
5. Kandydatem na Opiekuna KMP może być każdy aktualny nauczyciel III LO w Gdańsku, zaakceptowany na to stanowisko przez Dyrektora III LO w Gdańsku.
6. Opiekun KMP w czasie swojej kadencji może być odwołany:
 1. przez Dyrektora III LO w Gdańsku,
 2. przez Dyrektora III LO w Gdańsku na wniosek Prezesa KMP,
 3. przez Dyrektora III LO w Gdańsku na wniosek 2/3 wszystkich aktualnych członków Walnego Zgromadzenia KMP.
7. W wypadku zakończenia przed czasem kadencji Opiekuna KMP, nowo wybrany Opiekun KMP sprawuje swój urząd do najbliższych wyborów przypadających na luty danego roku.
8. W wypadku zakończenia przed czasem kadencji Opiekuna KMP, Prezes KMP, za zgodą Dyrektora III LO w Gdańsku, ogłasza wybory na funkcję Opiekuna KMP nie później niż na siódmy dzień roboczy po zakończeniu urzędowania przez aktualnego Opiekuna KMP.
Rozdział VII
Komisja Statutowa KMP
1. Wnioskować o nowelizację lub zmianę Statutu KMP może:
 1. Prezes KMP,
 2. Opiekun KMP,
 3. 2/3 wszystkich aktualnych członków Walnego Zgromadzenia KMP.
2. Nowelizacje lub zmiany Statutu KMP wchodzą w życie na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia, dokonanej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim oraz po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora III LO w Gdańsku.
3. Komisję Statutową powołuję Prezes KMP. W jej skład wchodzi: Zarząd KMP i członkowie KMP chętni do współtworzenia nowelizacji lub nowego statutu.
4. Nadzór na Komisją Statutową sprawuje Opiekun KMP.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
1. Powyższa nowelizacja Statutu KMP wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora III LO w Gdańsku uchwały Walnego Zgromadzenie o nowelizacji Statutu KMP.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla III LO w Gdańsku

by with no comments yet.